به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۲۶، ۱۴۰۱

سخنرانی آتشین مسیح علینژاد در کنار بلینکن و زلنسکی!!!

سخنرانی آتشین مسیح علینژاد