به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۲۷، ۱۴۰۱

چگونه می توان فروپاشی رژیم را شتاب بخشید؟

 

سایت ایران و اسرائیل - رویدادهای هفته ها و ماه های اخیر، و حتی می توان گفت آن چه که در ظرف چهل و سه سال گذشته رخ داده، پایه های رژیم را لرزان تر کرده که هر روز احتمال ریزش آن بیشتر می شود. با این همه، هنوز نمی توان هنگام فروپاشی قطعی حکومت ستمگرانه این ستم پیشگان را پیش بینی کرد.

تردیدی نیست که هر چه شیوه های پیکار با این رژیم بهتر و موثرتر باشد، فروپاشی رژیم را شتاب خواهد بخشید.

در داخل ایران شاهد آن هستیم که اصناف و گروه های مختلف، از معلمان تا بازنشستگان و از کارگران تا مالباختگان، در ابراز مخالفت با این رژیم، همآهنگی های بیشتری بین خود ایجاد می کنند.

از سوی دیگر می بینیم که هنوز قشرهایی از مردم ایران، با آن که آنان نیز در شمار آسیب دیدگان از این رژیم هستند، هنوز به اعتراض ها و تظاهرات نپیوسته اند.

همین طور، می بینیم که در برون مرز نیز هنوز اتحاد و همآهنگی لازم برای ایجاد یک جنبش یکپارچه به هدف مبارزه با رژیم شکل نگرفته است. البته در ماه های اخیر ایرانیان برون مرز بر دامنه تلاش به هدف مبارزه با رژیم افزوده اند - ولی هنوز اتحاد و یکپارچگی لازم به وجود نیامده است.

در این برنامه از خانم فرزانه روستایی پرسیده ایم که چگونه می توان برافتادن رژیم کنونی را شتاب بخشید.

خانم فرزانه روستایی در گذشته یکی از روزنامه نگاران فعال در رسانه های داخلی ایران بوده است.

نسخه کامل گفتگو:

***

خبرنامه گویا