به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، دی ۱۶، ۱۳۸۹

من عاشق ایرانم
من فرزند ایرانم /  من از خاک شیرانم
از جنگ و خون بیزارم /  دنیای صلح می خواهم
من رنج بی پایانم /  من درد این دورانم