به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادی



جمعه، دی ۲۴، ۱۳۸۹

جبهه ملی ایران  
تاسیس ۱۳۲۸ 
جبهه نماینده خاصی در خارج ندارد


۱۲ژانویه ۲۰۱۱

به نام خداوند جان و خرد

بدین وسیله باتشکر از فعالان جبهه ملی ایران در خارج درخواست می شود نسبت به پرسش هائی که افراد مختلف درباره این جبهه طرح می کنند برطبق اساسنامه ومنشور، اهداف واعتقادات جبهه ملی را برای آنان تشریح فرمایند.

درضمن متذکر می گردد که جبهه نماینده خاصی در خارج ندارد.

رئیس شورای مرکزی وهیئت رهبری جبهه ملی ایران ادیب برومند