به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۲۲، ۱۳۸۹

هفت تن سحرگاه امروز اعدام شدند

تهران - به گزارش ايرنا و به نقل از پايگاه اطلاع رساني دادسراي تهران، اسامي و موارد اتهامي هر يك از محكومان ياد شده عبارت است از:
1 – محسن بهرامي فرزند عبدالله به اتهام نگهداري يك هزار و 980 گرم هرويين.
2 – پرويز اصغري فرزند فرخ به اتهام نگهداري بيش از 6 كيلوگرم هرويين
3 – منوچهر نجفي فرزند فرمان به اتهام خريد و فروش 9 كيلوم گرم حشيش
4 – عبدالواحد باران زهي فرزند محمد به اتهام فروش 5/84 كيلوگرم و نگهداري15 كيلو و 500 گرم هرويين
5 – لطيف صحرايي فرزند بهار بك به اتهام حمل و نگهداري 4 كيلو و 910 گرم هرويين و نگهداري پنجاه كيلوگرم ترياك
6 – خليل تاجيك ‌فرزند فضل احمد به اتهام نگهداري 2 كيلو و 55 گرم هرویین.
7 - رضا قرباني فرزند غلامرضا به اتهام فروش 200 گرم ترياك و خريد و فروش دويست گرم هرويين در مدت چهار ماه و نيز نگهداري يك كيلو و سيصد و پنجاه و پنج گرم هرويين.