به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۱۷، ۱۳۸۹

         وال استريت جرنال:
ويروس کامپيوتری، برنامه اتمی ايران را
درحد يک حمله هوائی اسرائيل عقب انداخته است
وال استريت جرنال زيرعنوان "بازگشت عمليات مخفی" مقاله ماکس بوت کارشناس ارشد در شورای روابط خارجی را چاپ کرده است که می گويد حتی دولت اوباما نيز در نبرد عليه تروريسم و مبارزه با گسترش
 تسليحات کشتار جمعی، اکنون پذيرای عمليات مخفی است، هرچند که زمانی با چنين عملياتی مخالفت می شد.
وی می نويسد موشه يالون، رئيس پيشين ستاد مشترک نيروهای مسلح اسرائيل، و وزير شاغل در کابينه آن کشور، هفته گذشته گفت ايران به سبب يک رشته پس رفت ها، زودتر سال ۲۰۱۴ اتمی نمی شود. اين تغييری بزرگ در پيش بينی های قبلی اسرائيل در مورد امکان دسترسی ايران به بمب اتمی در سال ۲۰۱۱ است.
چرا سه سال ديگر؟
آقای يالون ورای اينکه بگويد برنامه اتمی ايران با شماری از مشکلات و چالش های فنی روبروست توضيح بيشتری نداد. اما گزارشهای متعدد حاکی از آن است که کامپيوترهای زيمنس مورد استفاده در برنامه اتمی ايران در نطنز و بوشهر، آلوده به ويروسی بدخيم ولی زيرک بنام استاکس نت شده است که نه تنها شناسائی شان دشوار است، بلکه دشوارتر، ريشه کن سازی آنهاست. در همين حال چندين مورد حاکی از ترور دانشمندان اتمی ايران نيزگزارش شده است.
رهبران ايران اين حملات را به اسرائيل و آمريکا نسبت می دهند.
بنظرمی رسد استاکس نت توانسته است برنامه اتمی ايران را تا آن حد که ازيک حمله هوائی اسرائيل انتظار می رود به عقب بياندازد - ضمن آنکه از عواقب چنين حمله ای نيز اجتناب شده است.
حزب الله تهديد کرده بود در صورت حمله اسرائيل به ايران هزاران موشک دريافتی از حاميان خود در ايران را به اسرائيل پرتاب می کند. اما اين ويروس کامپيوتری مسلما چنين بهانه ای را حتی به افراطی ترين تروريست ها نيز نمی دهد.