به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، دی ۱۴، ۱۳۸۹

اعدام بس است
بیایید یک صدا فریاد بزنیم : "بس کنید"