به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۲۴، ۱۳۸۹

رمز و راز نورانی شدن چهره ی سیدعلی خامنه ای
    در پستخانه هپلی 32