به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۱۵، ۱۳۸۹

ادامه اعدامهای مخفیانه در مشهد
ایران بالاترین آمار اعدام در سطح جهان را دارد

منابع مطلع به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته اند که آخرین دوراعدام ها که توسط مسوولین قوه قضاییه اعلام نشده است مربوط به۲۹ آذر ماه است که طی آن ده زندانی دیگر اعدام شده اند.
پیش از این کمپین خبر از اجرای دو نوبت اعدام در تاریخ های ۱۳ و ۲۰ مهر ۱۳۸۹ در زندان وکیل آباد مشهد رامنتشر کرده بود. در این دو نوبت جمعا ۲۳ زندانی ، اعدام شده اند. منابع موثق از شهر مشهد به کمپین گفته اند
در روز سیزدهم مهر ۱۳ نفر و بیستم مهر ۱۰ نفر در این زندان به صورت گروهی و بدون اعلام قبلی اعدام شده اند. این اعدام ها نیز بدون رعایت قوانین رسمی جمهوری اسلامی و بدون رعایت ایین دادرسی عادلانه اجرا شده است. اعدام هاهمچنین بدون اطلاع و حضور وکلا و خانواده متهمان و حتی بدون اطلاع قبلی اعدام شدگان صورت گرفته است.
کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران اظهارات جوادلاریجانی مبنی عدم موفقیت تشدیدمجازات از یک سو و اعدام متهمان مرتبط با جرائم مخدر از سوی دیگر را گامی در جهت ادامه سیاست های نادرست قضایی که منجر به افزایش روزافزون اعدام در ایران می شود می داند. ایران بر حسب جمعیت این کشور بالاترین آمار اعدام در سطح جهان را دارد.
سه شنبه گذشته دادستان عمومی و انقلاب قم در گفت وگو با خبرگزاری ایرنا خبر از اعدام هشت قاچاقچی مواد مخدر در زندان مرکزی قم داد.مصطفی برزگر گنجی گفت که اتهام این افراد خرید وفروش مواد مخدر بوده است. او همچنین گفت که هر کدام از این افراد، دو بار تقاضای عفو کرده بودند که هر دو بار نیز تقاضای آنها به تایید نرسید و احکام آنها پس از تایید دادستان کل کشور، توسط واحد اجرای احکام قم، اجرا شد.
اگر چه اعدام متهمان موادمخدری بعضا توسط مقامات قوه قضاییه اعلام می شود اما با توجه به پنهان کاری هایی که در خصوص اعدام های صورت گرفته درزندان وکیل آباد مشهد صورت می گیرد کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران شمار واقعی اعدام های انجام شده در ایران را از آمارهای رسمی بیشتر میداند و از مقامات این قوه می خواهد تا حقایق را در مورد تعداد واقعی اعدام ها اعلام کند.