به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۲۶، ۱۳۸۹

چی بگم
چی بگم، چی بگم  وقتی که این دیوونه دل، بونه می گیره 
تو رو می خواد  تو رو می خواد  چی بگم؟!