به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، دی ۱۸، ۱۳۸۹

مقام معظم و ولیعهد

کاریکاتور: نیک آهنگ کوثر