به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۱۷، ۱۳۸۹

   دکتر منصور بيات زاده

تأملی بر نوشته آقای عبدالله شهبازی

در باره
« سرويسهای اطلاعاتی و انقلاب اسلامی ايران ـ قسمت سوم
سازمان‌های دانشجويان ايرانی در خارج از کشور»
ـ بخش دوم ـ
در بخش اول اين نوشته با بررسی بخشی از نوشته آقای عبدالله شهبازی در باره « سازمانهای دانشجويان ايرانی در خارج از کشور»(کنفدراسيون جهانی) توضيح دادم که اطلاعات ارائه شده از سوی آن «مورخ» محترم در بسياری موارد غلط و تحريف تاريخ می باشند. حال به بررسی بخشهای ديگری  ادامه مطلب