به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، بهمن ۱۱، ۱۳۸۹

  م. سحر

دو رباعی پیشکش آزادیخواهان مصر


هشدار که مصر در خروش آمده است
وندر رگ نیل ، خون به جوش آمده است
بام و بُن اهرام به خود می لرزند
تا خفته ء ملتی به هوش آمده است

***


آنانکه به اهل دین عنان بسپارند
زیر پی پیل جهل ، جان بسپارند
آزادی خود به بندگی بفروشند
بوم و بر خود به دشمنان بسپارند


م.سحر
پاریس 29.1.2011