به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۱۷، ۱۳۸۹

بی خبری از وضعيت منصور اسالو


بنا به اطلاع گزارشگران خبرگزاری مجموعه فعالان حقوق بشر در ايران"هرانا" با گذشت شش روز از انتقال منصور اسالو به سلولهای انفرادی نامبرده کماکان در سلول انفرادی و در شرايط نامعلومی نگهداری می شود. منصور اسالو در پی برگزاری مراسمی که در بند ۳ زندان رجايی شهر کرج برای زندانی اعدام شده علی صارمی برگذار شد به اتهام شرکت در مراسم و سخنرانی برای حاضرين از سوی حفاظت زندان احضار و به سلولهای انفرادی منتقل شد.