به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۳۰، ۱۳۹۱

بيانيه سازمان سوسياليستهای ايران
درباره جنگ دولت اشغالگر اسرائيل عليه مردم محاصره شده در نوارغزه
 
اين وظيفه قانونی هر دولتی هست که شهروندان خود را در مقابله با تهاجم نيروهای بيگانه حفظ کند و بمقابله با هرنوع تهاجمی بپردازد. ما سوسياليستهای مصدقی از چنين نظری حمايت می کنيم.

اما اين سئوال برای ما مطرح است، آيا دولت اشغالگر، نژادپرست و تروريست اسرائيل که سرزمين فلسطين را اشغال کرده و بهيچوجه حاضر نمی شود قطعنامه های سازمان ملل در رابطه با پايان دادن به اشعال آن سرزمين را بمرحله اجرا درآورد و همچنين نوار غزه را همچون يک زندان از زمين، هوا و دريا تحت محاصره قرار داده است، به ترور «رهبران» سازمانهای آزاديبخش فلسطينی و بمباران شهرهای نوار غزه دست زده است، بصرف ادعای « حفظ جان شهروندان اسرائيلی »، سياست و عملکردش در مغايرت با قوانين بين المللی و حقوق بشر قرارندارد؟

«نوام چامسکی»در مورد جنگ اسرائیل در غزه طی بيانيه ای اظهار داشته است.:

"آن‌گاه که اسرائیلی‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی مدعی دفاع از خود می‌شوند، در این معنا است که هر اشغالگر نظامی باید از خود در برابر مردمی که به اصطلاح بر آنها پیروز شده، دفاع کند. شما نمی‌توانید از خود دفاع کنید، وقتی که به زور سرزمین دیگری را اشغال کرده‌اید. این دفاع از خود نیست. هر چه دوست دارید آن را بنامید، اما دفاع از خود نیست". (١)

گفتاری اصولی و متين! بنظر ما سوسياليستهای مصدقی، نمی توان طرفدار اعلاميه جهانی حقوق بشر و قوانين بين المللی بود ولی حاضر نشد به چنين گفتارمنطقی صحه گذاشت.
بی جهت نخواهد بود در اين رابطه متذکر شود، نيروهائيکه در جنگ جهانی دوم، عليه ارتش اشغالگر نازی هيتلری در کشورهای فرانسه، يوگسلاوی... مبارزه می کردند، اگرچه دستگاه تبليغاتی و پروپاگاند دولت فاشيست هيتلری آن نيروها را «تروريست» می ناميد، اما تاريخ از آن نيروها، بعنوان نيروهای «جنبش مقاومت» ــ «رزيستانس » ــ نام می برد!

ما سوسياليستهای مصدقی جنگ دولت اشغالگر اسرائيل عليه مردم محاصره شده درنوارغزه را محکوم می کنيم.

از خواست آتش بس، پايان دادن به محاصره نوارغزه و برسميت شناختن دولت فلسطين در سرزميهای اشغالی پشتيبانی می کنيم.

از سوی هيئت اجرائی سازمان سوسياليستهای ايران

دکتر منصور بيات زاده

دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۱ - ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲

www.ois-iran.com

socialistha@ois-iran.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــ

(١) ـ بیانیه‌ی «نوام چامسکی در مورد جنگ اسرائیل در غزه ـ این جنگ نیست، که کشتار است

http://www.ois-iran.com/2012/aban-1391/ois-iran-6062-jange_Gaza.htm

تاريخ انتشار در سايت سازمان سوسياليستهای ايران در روز دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۱ - ۱۹ نوامبر ۲۰۱۲

آدرس لینک به این صفحه:

http://www.ois-iran.com/2012/aban-1391/ois-iran-1176-bayaniyahe_OIS_dabarahe_jange_israil_dar_Gazah.htm


در همین زمینه:

ویژه نامه مخصوص جنگ غزه در سال ١٣٨٧ / ٢٠٠٨ ـ ٢٠٠٩


http://www.ois-iran.com/ois-iran-4046-majmoahie_az_bayaniyaha_wa_gozareshha_wa_magalat_dar_barahe_jange_gazah.htm