به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، آذر ۰۲، ۱۳۹۱

بانو مرضیه 
یه روزی رفتم که رفتم را واست خونده بودم

اون زمون هم به خدا تو کار دل مونده بودم
دلم آروم نداره تا میگم غصه نخور دست به زاری میذاره