به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آبان ۳۰، ۱۳۹۱

بی پرده و بی تعارف با پرستو فروهر


پدرم میگفت: ” مصدق یک خاطره بی‌ مرز است برای ملتی‌ که همیشه بخش بزرگی‌ از نیروی درهم کوبنده و سازنده خویش را از خاطره‌های عاطفی و تاریخی‌ کسب می‌کند “. چهار ساله بودم که خبر آمد دکتر مصدق درگذشت … پرستو