به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۲۷، ۱۳۹۵

زیر آسمان شلوغ تهران


زیر آسمان شلوغ تهران، شاید پنجاه نفر بودیم که سالروز کشته شدنِ امیر جوادی فر را بهمدیگر یادآور شدیم. 
امیرجوادی فر هفت سال پیش در یک چنین روزی در کهریزک آش ولاش شد. 
سال به سال آب می رویم ظاهراً.

محمد نوری زاد

بیست و پنج تیرماه نود و پنج – تهران