به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، تیر ۲۷، ۱۳۹۵

سروش ایزدی ، ترانه جوانی


 سروش ایزدی ، جوانی

ترانه جوانی . سروده و ساخته مسعود عطایی - تنظیم مجید درخشانی - Vienna Schönbrunn