به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۹۵

پلاکارد تشکر از همسر بابت زایمان / تصویر