به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، تیر ۳۰، ۱۳۹۵

تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم، ترانه سرا : مهدی اخوان ثالث

مهدیه محمد خانی 

تو را ای کهن بوم و بر دوست دارم  

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تو را  ای كهن بوم و بر دوست دارم

تو را  ای كهن پیر جاوید برنا
تو را دوست دارم ، اگر دوست دارم

تو را ای گرانمایه، دیرینه ایران
تو را ای گرامی گهر دوست دارم 

جهان تا جهان است، پیروز باشی
برومند و بیدار و بهروز باشی...
ترانه سرا : مهدی اخوان ثالث

ز پوچ جهان هیچ اگر دوست دارم
تو را  ای كهن بوم و بر دوست دارم

تو را  ای كهن پیر جاوید برنا
تو را دوست دارم ، اگر دوست دارم

تو را ای گرانمایه، دیرینه ایران
تو را ای گرامی گهر دوست دارم
تو را ای گرامی گهر دوست دارم..
♫♫♫
تو را ای كهن زاد بوم بزرگان
بزرگ آفرین نامور دوست دارم

هم آفاق رویایی ات را كه جاوید
در آفاق رویا سفر دوست دارم

جهان تا جهان است، پیروز باشی
برومند و بیدار و بهروز باشی
♫♫♫
شهیدان جانباز و فرزانه ات را
كه بودند فخر بشر دوست دارم

من آن جاودان یاد مردان كه بودند
به هر قرن چندین نفر دوست دارم

جهان تا جهان است، پیروز باشی
برومند و بیدار و بهروز باشی...