به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، تیر ۲۵، ۱۳۹۵

در حاشیه حضور "جاهل ها" در مراسم كيارستمى (تصویر)