به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۱۰، ۱۳۹۶

پوزشخواهی از دکتر علی راسخ افشار

سام قندچی 
 درباره بحث فدرالیسم و تجزیه طلبان پاسیو،  سام قندچی 
یازده سال پیش نوشتاری از این قلم منتشر شد تحت عنوان "تجزیه طلبان پاسیو چه کسانی هستند؟" (1) و در آن یادداشت بدون ذکر نام، منظور یکی از رهبران جبهه ملی یعنی آقای دکتر علی راسخ افشار بود که گفته بودند حمایت از فدرالیسم در ایران به تجزیه کشور می انجامد و هواداران فدرالیسم نظیر اینجانب را گرچه با فدرالیسم قومی (2) مخالف بودم، ولی از فدرالیسم استانی (3) حمایت می کردم، "تجزیه طلبان پاسیو" خطاب کرده بودند.