به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۲۱، ۱۳۹۶

عکس روز / گشت ارشاد در پیست اسکی در دامنه‌های البرز

سه تن از زنان گشت ارشاد در پیست اسکی دربندسردیده میشوند.