به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، آذر ۲۱، ۱۳۹۶

عکس / دیزی سرای هیمه ــ جاده چالوس

 دیزی سرای هیمه / کیلو مترِ ۱۲ جاده چالوس