به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، دی ۰۶، ۱۳۹۶

سلامی نو به تختی

سخنرانی شادروان حسین شاه حسینی
در حلقه دوستداران یل ملی، جهان پهلوان تختی

سلامی نو به تختی