به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، دی ۰۳، ۱۳۹۶

سؤال(گفت و شنود کیهان)

سؤال 
گفت: تازه چه خبر؟!
گفتم: مشاور رسانه‌ای رئیس‌جمهور گفته است «ابراز پشیمانی چهره‌های معروف از رای به روحانی فرمایشی است»!

گفت: از کجا معلوم که حمایت قبلی آنها فرمایشی نبوده است؟! وقتی قرار است به طور فرمایشی ابراز پشیمانی کنند خب می‌توانند به‌طور فرمایشی هم حمایت کرده باشند.

گفتم: از ‌این گذشته، آقای آشنا بگوید که دولت به کدام وعده خود عمل کرده است؟ برجام که قرار بود فتح‌الفتوح باشد تبدیل به فاجعه شد، گشایش اقتصادی که از سختی معیشت مردم سربر‌آورد، وعده شفافیت که به محرمانه کردن همه اقدامات دولت منجر شد، با حقوق‌های نجومی‌ که برخورد نشد و... با این حساب کسی که اندکی انصاف داشته باشد آیا نباید از حمایت قبلی خود پشیمان باشد؟!
گفت: حالا باید دید آقای آشنا در مقابل ‌این پرسش منطقی و عقلائی چه پاسخی دارد؟
گفتم: چه عرض کنم؟! حتما خواهد گفت؛ سؤال شما دو بخش دارد، بخش اولش که مهم نیست و بخش دومش هم به شما 
مربوط نیست!!