به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اسفند ۱۲، ۱۳۹۶

اطلاعیه جبهه ملی ایران ــ تهرانجبهه ملی ایران ضمن قدردانی و سپاس از حمایت شخصیت ها، سازمان ها، دانشجویان و گروه های مختلف مردم از درخواست گردهمایی توسط جبهه ملی ایران، به آگاهی همگان می رساند که متاسفانه دولت جمهوری اسلامی با پاسخ ندادن به درخواست برگذاری گردهمایی در روز ۱۴ اسفند و عدم صدور مجوز و معین نکردن محل برای آن مانع از برگذاری گردهمایی مورد نظر جبهه ملی ایران گردید.

و به این ترتیب سازمان ما نیز فراخوان ودعوتی برای تجمع به عمل نیاورد.
در ضمن شایسته تاکید است که مبارزات آزادیخواهانه و حق طلبانه جبهه ملی ایران همواره به شکل سیاسی، علنی، قانونمند و توأم با مسالمت بوده و خواهد بود.

دوازدهم اسفند ۱۳۹۶
تهران – روابط عمومی جبهه ملی ایران