به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اسفند ۱۵، ۱۳۹۶

به نامِ دکتر محمد مصدق، نامِ نیک و جاودانی در تاریخ ایران

 دكتر منير طه
 چه کسی راهِ تو را خواهد رفت 

چه کسی راهِ تو را خواهد رفت؟


چه کسی حرفِ تو را خواهد گفت؟


چه کسی خونِ تو در رگهایش


موج خواهد زد و خواهد آشفت؟هیچ مانندِ تو یکبارِ دگر


مردی از خویش برون خواهد شد؟


دامنِ خاک عزیزِ وطنم


پاک از سرخیِ خون خواهد شد؟


            چه کسی راهِ تو را خواهد رفت؟


            چه کسی حرفِ تو را خواهد گفت؟


                 چه کسی؟ چه کسی؟


ونکوور، اسفند 1379ـ مارچ 2001