به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۱۶، ۱۳۹۹

تقدیم به کشته شدگان آبان ۱۳۹۸

دکتر علی گوشه 
 فجایع وکشتار آبان ماه ۱۳۹۸ 
 تقدیم به کشته شدگان آبان ۱۳۹۸