به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۹

"ياروم وفا نداره"

بر اساس موسيقى مقامى شمال خراسان "سومقامى"
یلدا عباسی 

"ياروم وفا نداره"