به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۰۵، ۱۳۹۹

من ماسک می‌زنم