به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، دی ۲۹، ۱۳۹۹

راهپیمایی اعتراضی کشاورزان شرق اصفهان در فلکه خوراسگان