به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، دی ۲۶، ۱۳۹۹

می گویند، طنزهای بیژن اسدی پور