به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۹۹

تلویزیون اندیشه ، برنامه رمز پیروزی

میهمانان برنامه

علی شاکری زند حسین موسویان
   حسن اعتمادی، مجری برنامه     

موضوع: اتحاد عمل نیروهای ملی برای هدایت جامعه