به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، بهمن ۲۳، ۱۳۹۹

افشاگری عجیب کانادا از صدای ظریف که می گوید هواپیما را عمدا زدند!!!


هواپیما را عمدا زدند!