به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، بهمن ۲۴، ۱۳۹۹

طنزهای بیژن اسدی پور

 می گویند