به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۹۹

عکس روز

 گوسفند پُرپشم استرالیایی