به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، بهمن ۲۶، ۱۳۹۹

به کجا چنین شتابان_ملیحه مرادی

ملیحه مرادی 

به کجا چنین شتابان
متن شعر:

به کجا چنین شتابان؟
گون از نسیم پرسید
- دل من گرفته زین جا
هوس سفر نداری ز غبار این بیابان؟
به کجا چنین شتابان؟
- همه آرزویم اما چه کنم که بسته پایم.
- سفرت به خیر اما تو و دوستی، خدا را
- به هر آن کجا که باشد به جز این سرا، سرایم
برسان سلام ما را
چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی به شکوفه‌ها، به باران

استاد شفیعی کدکنی