به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، بهمن ۲۹، ۱۳۹۹

انتشار یک سند فوق محرمانه از دل بیت رهبری، رسوایی به بار آورد!!!