به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادییکشنبه، اردیبهشت ۲۶، ۱۴۰۰

ثبت نام ابراهیم رئیسی در انتخابات و نامه یک زن افشاگر به همسر او !!!ثبت نام ابراهیم رئیسی در انتخابات و نامه یک زن افشاگر به همسر او !!!