به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیسه‌شنبه، اردیبهشت ۲۸، ۱۴۰۰

تظاهرات اعتراضی دانشجویان با شعار :

 صلِ علی محمد , قاتل ملت آمد