به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، خرداد ۰۱، ۱۴۰۰

برای انتخابات ۱۴۰۰ کاندیداهایی از سوییس وارد ایران شدند. (تبلت)

رای بی رای
مسیح علینژاد
برای انتخابات ۱۴۰۰ کاندیداهایی از سوییس وارد ایران شدند. (تبلت)