به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیدوشنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۴۰۰

طنزهای بیژن اسدی پور