به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیشنبه، اردیبهشت ۲۵، ۱۴۰۰

آیا خامنه‌ای صدای انقلاب مردم را شنیده‌است؟!آیا خامنه‌ای صدای انقلاب مردم را شنیده‌است؟!