به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیجمعه، خرداد ۰۷، ۱۴۰۰

این هم آخر و‌عاقبت همه‌ رییس‌جمهور‌های ایران (تبلت)

مسیح علینژاد

 این هم آخر و‌عاقبت همه‌ رییس‌جمهور‌های ایران