به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیپنجشنبه، خرداد ۰۶، ۱۴۰۰

یکی از دروغ های عجیبی که ابراهیم رئیسی گفته است

یکی از دروغ های عجیبی که ابراهیم رئیسی گفته است