به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۲۹، ۱۴۰۰

سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا

 

*

در اندوه درگذشت دوستی ارجمند

سعید میرهادی

شاعر و ایراندوست آزادیخواه گرانمایه

با دریغ و اندوه بسیار از درگذشت دوست گرانقدرمان سعید میرهادی آگاهی یافتیم.

سعید میرهادی ایرانی آزاده ای بود که از جوانی دل در گرو آزادی کشور و ملت داشت. او از پیروان نهضت ملی و یاران جبهه ملی ایران در اروپا بود. با گام نهادن در راه نهضت ملی دکتر مصدق او در اروپا همچنین به صفوف جنبش دانشجویی و سازمان سرتاسری آن کنفدراسیون محصلین و دانشجویان ایرانی نیز پیوست و فعالانه در مبارزات آن در راه رعایت حقوق بشر در کشور و بازگشت آزادی های دموکراتیک به ایران کوشید. در این چارچوب او از پذیرفتن مسئولیت های خطیر هم خودداری نکرد و با عضویت در هیأت دبیران نیز سهم خود را در بالاترین سطح این مبارزات اداکرد.

سعید میرهادی در عین حال شخصیتی فرهیخته و سرشار از شور و استعداد هنری نیز بود. او با فراگیری زبان و ادبیات آلمانی تا حد ادیبان این کشور چنان آثار شاعرانه ای در این زبان خلق کرد که منقدان این زبان را به تحسین واداشت. آثار شاعرانه ی او به زبان گوته و هولدرلین منتشر می شد و او از این راه جوائز پرارجی نیز از صاحبان این زبان دریافت کرد. او به دلیل صفات برجسته ی انسانی و هنری خود نه تنها در میان دوستداران ادبیات آلمانی بلکه در میان هموطنان خود نیز از محبوبیت ویژه ای برخوردار بود. 

او با همه ی دلسپردگی به ادبیات هیچگاه از ادای وظیفه نسبت به نهضت ملی و در قبال خدمتگزاران آن دریغ نکرد چنان که پس از حوادث ۵۷ نیز، به دنبال قتل ناجوانمردانه ی شاپور بختیار در مراسم بزرگداشت او که از سوی نهضت مقاومت ملی ایران، شعبه ی آلمان فدرال برگذار شد، با بیانات خود و قرائت یکی از آثارش به زبان آلمانی نفرت خود از این حادثه ی شوم را بیان داشت.

میرهادی هم از جهت رفتار اجتماعی و سیاسی و هم از جهت سجایای برجسته ی انسانی یک دوست و هم میهن استثنائی بود.

در این ضایعه ی بزرگ و دردناک، ما درگذشت سعید را به خانواده ی گرانقدر وی، به همه ی یاران و دوستداران او در نهضت ملی و به همه ی آزادیخواهان و آزادگان ایرانزمین تسلیت می گوییم و یادش را همواره گرامی می داریم.    

۲۸ اردیبهشت ماه ۱۴۰۰

سازمانهای جبهه ملی ایران در اروپا