به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، اردیبهشت ۲۷، ۱۳۹۱

بهروز سورن:

یک مبارزه و چند جبهه - بخش دوم
نمایشگاه تفنگ از سوی تهیه کننده گزارش طوری وصف میشود که گویا به مهمانی خانوادگی رفته است و تهیه کنندگان این نمایشگاه جز نیات خیر برای بشریت  ندارند؟...  اینهمه در شرایطی زمانی اتفاق میافتد که زمزمه حمله نظامی به کشورمان بالا گرفته است و لابد قرار است ماشین نظامی آنها ره آوردهای بشردوستانه برای مردم کشورمان به ارمغان بیاورد!!  ادامه مطلب