به پیش اهل جهان محترم بود آنکس // که داشت از دل و جان احترام آزادیچهارشنبه، خرداد ۰۸، ۱۳۹۲

اعلامیه درباره ی
معیارهای انتخابات  آزاد وعادلانه 
تصویب شده  به اتفاق آراء در صد و پنجاه و چهارمین اجلاس 
شورای بین المجالس (پاریس، ۲۶مارس ۱۹۹۴) 
شورای بین المجالس،
با تاًکید بر اهمیت اعلامیه ی جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی راجع به حقوق مدنی و سیاسی، که طیِ آن مقرر شده است که اقتدار حکومتی باید بر اراده ی مردم استوار باشد و این اراده باید طی انتخابات صحیحی بیان گردد که بطور ادواری برگذار می شود،
با تاًیید و پذیرش اصول اساسی پذیرفته شده از جانب دولت ها درباره ی انتخابات ادواری آزاد وعادلانه به عنوان یکی از وسائل جهانی و منطقه ای تحقق بخشیدن به حقوق بشر، بالاخص حق هر کس به مشارکت دراداره ی امور حکومتی کشور خود، خواه بطورمستقیم و خواه بطورغیر مستقیم و از راهِ انتخاب نمایندگانی که آزادانه تعیین شده باشند، حق دادن راًی و انتخاب کردن در سایه ی چنین انتخاباتی که باید با راًی مخفی انجام شود، وحق معرفی خود به عنوان نامزد انتخابات در شرایط برابر، و بیان آزدانه ی نظریات سیاسی خود، خواه تنها و خواه همراه با کسان دیگر،
با آگاهی از اینکه جزو حق حاکمیت هردولت است که نظام های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشورش را مطابق با خواست مردمان آن کشور، بدون هیچگونه مداخله ی دولت های خارجی و با رعایت کامل منشور ملل متحد انتخاب کند،
با هدفِ اعتلای نظام های دموکراتیک و کثرت پذیر و نماینده ی مردم، در سراسر جهان،     
با خرسندی از نقش فزاینده ی سازمان ملل متحد، اتحادیه ی بین المجالس، سازمان ها و مجامع پارلمانی منطقه ای، و نیز سازمان های بین المللی وغیر دولتی، ملی و جهانی، در اینکه بنا به تقاضای دولت ها به امر انتخابات یاری رسانند،

اعلامیه زیر را درباره ی انتخابات آزاد و منطبق با موازین قانونی و عادلانه تصویب کرده ازهمه ی دولت ها و مجالس شورای ملی جهان مؤکّدأ دعوت می کند که با الهام از اصول و موازینی که دراین اعلامیه بیان می گردد عمل کنند.

1.    انتخابات آزاد و عادلانه 

در هیچ کشوری اقتدار دولت نمی تواند جزاراده ی ملت، که باید در سایه ی انتخابات صادقانه، آزاد و عادلانه ای منطبق با قانونی بیان شود که بطور ادواری و با آراء عمومی، و با رعایت تساوی حقوق و سِرّیت صورت می گیرد، منشاءِ دیگری داشته باشد. 
2. حقوق ناظر بر راًی و انتخابات  


  1) همه ی شهروندان رسیده به سن قانونی باید بدون هیچ تبعیضی از حق راًی در انتخابات برخوردار باشند.
 2)    همه ی شهروندان رسیده به سن قانونی باید از حق استفاده از آیینِ نام نویسی کارآمد، بیطرفانه، و بِدور از تبعیض برای شرکت در انتخابات برخوردار باشند.
  3)) هیچ شهروند واجد شرایطی نباید از حق راًی دادن یا نام نویسی به عنوان راًی دهنده محروم گردد مگر به حکم موازین قانونی قابل وارسی(تحقیق)، و منطبق با تعهدات دولت درقبال حقوق بین المللی.
     4) هر فردی که از حق راًی دادن یا نام نویسی به عنوان راًی دهنده محروم گردد حق دارد برای تجدید نظر نسبت به این تصمیم به یک مرجع قانونی صلاحیت دار شکایت کند تا عمل خلاف دراسرع وقت و بطور مؤثر جبران گردد.
   5)  هر انتخاب کننده باید برای استفاده از حق خود، درشرایط  برابر، از حق دسترسی واقعی به یک حوزه ی انتخاباتی برخوردار باشد.
   6)  هر راًی دهنده باید بتواند از حق راًی دادن خود در شرایط  برابر با دیگران استفاده کند بطوری که راًی وی از وزنی برابر با راًی دیگران برخوردار باشد. 
   7) حق مخفی بودن راًی مطلق است و به هیچ عنوانی نمی تواند دچار محدودیت گردد.

     
3. حقوق و مسئولیت های نامزدها، احزاب  در مبارزه ی انتخاباتی
1.     هر شخص حق دارد در اداره ی امور کشور خود شرکت کند و در شرایط برابر با دیگران نامزدی خود در انتخابات را اعلام دارد.
2.     هر فرد حق دارد به منظور شرکت در انتخابات به حزبی بپیوندد یا بدین منظور با گروهی دیگر اقدام به تاًسیس حزبی جدید بنماید.

3.     هر فرد حق دارد شخصأ یا همراه با دیگران :
•  عقاید خود را آزادانه بیان کند؛
•  در صدد جستجو، دریافت و انتقال اطلاعات و انتخاب آگاهانه برآید؛
• به منظور کارزار انتخاباتی در کشور در هرجا که مقتضی باشد رفت و آمد کند؛ 
• در شرایط یکسان با دیگرِ احزاب، از جمله حزبِ تشکیل دهنده ی دولت، در کارزار انتخاباتی شرکت جوید؛
4. همه ی نامزدهای انتخابات و همه ی احزاب سیاسی باید برای شناساندن نظریات انتخاباتی خود به رسانه ها، و بویژه رسانه های جمعی، در شرایط برابردسترسی داشته باشند.
5. باید حق امنیت جانی و مالی نامزدها به رسمیت شناخته شود و تحت حمایت(قانونی) قرارگیرد.
6. هر نامزد انتخابات و هر حزب سیاسی حق دارد از حمایت قانون برخوردار باشد و بتواند درصورت تجاوز به حقوق انتخاباتی و سیاسی او برای شکایت به مجرایی قانونی دسترسی داشته باشد.
7. حقوق اعلام شده در بالا هیچ محدودیتی نمی پذیرد مگر در موارد استثنائی منطبق با قانون به صورتی که در جامعه ای دموکراتیک به منظور تضمین امنیت ملی یا نظم عمومی، حفاظت از سلامت و اخلاقیات عمومی یا حفاظت از حقوق و آزادی دیگران، به عنوان ضرورت عقلی تشخیص داده شود و مشروط به اینکه برخلاف تکالیف قانونی که دولت به موجب حقوق بین المللی برعهده گرفته نباشد. 
8. هر فرد یا حزب سیاسی که حقوق آن به عنوان نامزد انتخابات در مورد کارزار انتخاباتی نفی یا محدود شده باشد حق دارد برای تجدید نظر در تصمیم مورد بحث و تصحیح مؤثر و سریع اشتباهاتی که رخ داده به یک مرجع قانونی ذیصلاح شکایت برد.
9. حقوق مربوط به نامزد انتخابات، حزب و کارزار انتخاباتی مسئولیت هایی در قبال جامعه به همراه دارد. بالاخص، هیچ فرد یا حزب سیاسی حق دست زدن به اعمال خشونت آمیز ندارد.  
10. هر فرد یا حزب سیاسی شرکت کننده در یک انتخابات باید حقوق و آزادی های دیگران را رعایت کند.
11. هر فرد یا حزب سیاسی شرکت کننده در یک انتخابات باید نتایج انتخابات آزاد و قانونی را بپذیرد.

4. حقوق و مسئولیت های دولت ها
1) دولت باید بر طبق آیین های ناشی از قانون اساسی خود، مقررات تقنینی و ترتیبات غیرتقنینی لازم برای تضمین حقوق و چارچوب نهادینی را که امکان برگذاری انتخابات منظم ادواری، صادقانه، آزاد و عادلانه، و منطبق با الزاماتی که بر طبق حقوق بین المللی به آنها متعهد شده برقرارسازد. دولت می باید به ویژه :
  برای نام نویسی انتخاب کنندگان آیین (قانونی) بیطرفانه و غیرتبعیض آمیزی وضع کند؛
  شرایط لازم برای انتخاب کنندگی را، مانند آنچه به سن، شهروندی و محل سکونت مربوط است، به وضوح تعیین کند و مراقبت لازم به عمل آورد تا آنها در مورد همگان بطورِ یکسان رعایت شود؛
به وضع مقررات قانونی لازم برای فراهم ساختن امکان تشکیل احزاب سیاسی و فعالیت آزادانه آنها، و درحد امکان مقررات ناظر بر منابع مالی احزاب و کارزارهای انتخاباتی، تضمین تفکیک میان دولت و احزابِ (حاکم) و برقراری شرایط  عادلانه برای رقابت در انتخابات قوه ی قانونگذاری اقدام کند؛ 
برای اطمینان از اینکه مردم در جریان آیین انتخاباتی و اهمیت انتخابات قرار دارند به تدارک برنامه های ملی به منظور تعلیمات مدنی یا برای کمک به تحقق این منظور اقدام نماید؛
2) افزون براین، دولت باید برای تضمین و تحقق متدرج و تحکیم هدف های دموکراتیک، به وضع مقررات سیاسی و نهادین لازمی که برقراری یک مکانیسم غیروابسته، بیطرف، یا متعادل برای مدیریت انتخابات از جمله ی آنها بشمار می رود، اقدام نماید؛
بدین منظور، دولت باید بویژه بکوشد که مسئولان امورِ مختلف مربوط به برگذاری انتخابات تحت تعلیم لازم قرار گیرند و بیطرفانه عمل کنند، و نیز برای راٌی گیری آیینی عاری از تناقض وضع گردد و به  آگاهی انتخاب کنندگان برسد؛
آیینِ نام نویسی انتخاب کنندگان، انتشار فهرست های مربوط به انتخابات و اخذ راًی، در صورت لزوم با کمک ناظران ملی و بین المللی رعایت گردد؛
از احزاب، نامزدهای انتخابات و رسانه ها خواسته شود که در کارزار انتخاباتی و اصل راًی گیری از موازین رفتاری معینی تبعیت کنند؛
مراقبت در اخذ راًی عادلانه از راه تدابیری که از راًی دادن های مکرر، یا شرکت در راًی دادن به نام کسانی که حق آن را ندارند، ممانعت کند؛
کسب اطمینان از شمارش درست آراء.
3) دولت باید حقوق بشر را در مورد همه ی افراد ساکن خاک خود، و واقع در قلمروِ حاکمیت خود رعایت و تضمین کند. در نتیجه، در زمان انتخابات، دولت و ارگان های تابع آن باید :
آزادی تردد، تجمع، تشکُل و بیان، بویژه در زمینه ی اجتماعات و گردهمآیی های سیاسی،
  وجود امکانات لازم برای احزاب و کاندیداها به منظور شناساندن آزادانه ی نظریات خود به انتخاب کنندگان و استفاده ی آنها ازرسانه های رسمی و سرویس ها دولتی با حقوق برابر،
عمل کردن به تدابیر لازم برای پوشش دادن غیرجانبدارانه ی کارزار انتخاباتی از طرف رسانه های رسمی و سرویس های دولتی،
را تضمین نمایند.
4) دولت باید برای تاًمین انتخابات آزاد وعادلانه تدابیرلازم به منظور تضمین اینکه احزاب و کاندیدا ها از امکانات معقولی برای معرفی برنامه های انتخاباتی خود بهره مند شوند اتخاذ نماید.
5) دولت باید برای اینکه اصل مخفی بودن راًی رعایت شود و انتخاب کنندگان بتوانند آزادانه، و بدون بیم و ارعاب راًی دهند، تدابیر لازم و مناسب اتخاذ نماید.
6) به علاوه، مقامات مسئول کشور باید برای پرهیز از بروز تقلب و هرگونه عمل خلاف قانون دیگر در راًی گیری، برای اینکه امنیت و صحت جریان راًی حفظ گردد، و اینکه شمارش آراء به دست ماًموران آموزش دیده، و تحت نظارت به عمل آید یا اینکه مورد بازبینی بیطرفانه قرار گیرد، کمال مراقبت را به عمل آورند. 
7) دولت باید کلیه ی تدابیر لازم و مناسب را اتخاذ نماید که شفافیت تمام جریان انتخابات و از آن جمله، مثلأ، با حضور نمایندگان احزاب و ناظرانی که قبلأ بدین منظور پذیرفته شده اند، تضمین گردد.
8) دولت باید تدابیر لازم را برای تضمین اینکه احزاب،  کاندیدا ها و هوادارانشان از شرایط امنیتی برابر بهره مند باشند و اینکه ارگان های دولتی تدارکات لازم برای پیشگیری از خشونت انتخاباتی را انجام دهند، اتخاذ نماید.
9) دولت باید ترتیبات لازم را به عمل آورد که موارد نقض حقوق بشر و شکایات مربوط به روند انتخابات به نحو کارآمد و با سرعت متناسب با محدوده ی زمانی انتخابات، از طرف یک مقام مستقل بیطرف مانند دادگاه ها یا کمیسیون انتخابات، تحت رسیدگی قرار گیرد. 


ترجمه شده از متون فرانسه و انگلیسی، توسط سازمان های جبهه ملی ایران در اروپا.


DECLARATION SUR LES CRITERES POUR DES ELECTIONS LIBRES ET REGULIERES

Adoptée à l'unanimité par le Conseil interparlementaire lors de sa 154ème session

(Paris, 26 mars 1994)
Le Conseil interparlementaire,

réaffirmant l'importance de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, dans lesquels il est établi que l'autorité des pouvoirs publics doit reposer sur la volonté du peuple et que cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui doivent avoir lieu périodiquement,
approuvant et faisant siens les principes fondamentaux qui régissent les élections périodiques libres et régulières, reconnus par les Etats dans les instruments universels et régionaux relatifs aux droits de l'homme, en particulier le droit de toute personne à prendre part à la direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire de représentants librement choisis, de voter et d'être élue à la faveur de telles élections tenues au scrutin secret, de présenter, dans des conditions d'égalité, sa candidature aux élections et d'exprimer ses vues politiques, seule ou avec d'autres,
conscient du fait que chaque Etat a le droit souverain de choisir et de déterminer librement, conformément à la volonté de sa population, ses propres systèmes politique, social, économique et culturel, sans l'ingérence d'autres Etats dans le strict respect de la Charte des Nations Unies.
soucieux de promouvoir l'instauration de régimes démocratiques, pluralistes et représentatifs dans le monde entier,
reconnaissant que la mise en place et le renforcement des processus et des institutions démocratiques relève de la responsabilité commune du gouvernement, du corps électoral et des forces politiques organisées, que des élections honnêtes et périodiques constituent une composante nécessaire et indispensable des efforts sans cesse déployés pour protéger les droits et les intérêts de ceux qui sont gouvernés et que, concrètement, le droit de tous à prendre part à la direction des affaires publiques de leur pays constitue un facteur déterminant pour que tous bénéficient effectivement des droits de l'homme et libertés fondamentales,
se félicitant du rôle croissant que remplissent les Nations Unies, l'Union interparlementaire, les organisations et les assemblées parlementaires régionales, ainsi que des organisations internationales et non gouvernementales, nationales et internationales, pour apporter une assistance électorale à la demande des gouvernements,
adopte en conséquence la Déclaration suivante sur les élections libres et régulières et invite instamment les gouvernements et les parlements du monde entier à s'inspirer des principes et des normes qu'elle énonce :
1. Elections libres et régulières
Dans tout Etat, l'autorité des pouvoirs publics ne peut être fondée que sur la volonté du peuple exprimée à la faveur d'élections sincères, libres et régulières, tenues périodiquement au suffrage universel, égal et secret.
2. Droits relatifs au vote et à l'élection
1) Tout citoyen majeur a le droit de voter aux élections, sur une base non discriminatoire.
2) Tout citoyen majeur a le droit d'accès à une procédure d'inscription des électeurs qui soit efficace, impartiale et non discriminatoire.
3) Aucun citoyen remplissant les conditions requises ne se verra refuser le droit de voter ou de s'inscrire en qualité d'électeur, si ce n'est en vertu de critères fixés par la loi, qui doivent être objectivement vérifiables et conformes aux obligations contractées par l'Etat au regard du droit international.
4) Tout individu privé du droit de voter ou de s'inscrire en qualité d'électeur a le droit de faire appel d'une telle décision devant une juridiction compétente pour examiner celle-ci et corriger les erreurs promptement et efficacement.
5) Tout électeur a le droit à un accès véritable, dans des conditions d'égalité, à un bureau de vote où exercer son droit.
6) Tout électeur a le droit d'exercer son droit dans des conditions d'égalité avec autrui et à voir son vote bénéficier du même poids que celui d'autrui.
7) Le droit de voter dans le secret est absolu et ne peut en aucune façon être restreint.
3. Droits et responsabilités relatifs à la candidature, au parti et à la campagne
1) Tout individu a le droit de prendre part à la direction des affaires publiques de son pays et de présenter, dans des conditions d'égalité, sa candidature à des élections. Les critères régissant la participation aux affaires publiques sont déterminés conformément à la Constitution et à la législation nationale et ne doivent pas être contraires aux obligations internationales de l'Etat.
2) Tout individu a le droit d'adhérer à, ou avec d'autres, de créer un parti ou une organisation politique en vue d'être candidat à une élection.
3) Tout individu a le droit, seul ou avec d'autres :
 • d'exprimer librement des opinions politiques;
 • de rechercher, de recevoir et de transmettre des informations ainsi que de faire un choix éclairé;
 • de circuler librement dans le pays pour mener une campagne électorale;
 • de faire campagne dans les mêmes conditions que les autres partis politiques, y compris celui du gouvernement en place.
4) Tout candidat à une élection et tout parti politique doit avoir la possibilité d'accéder dans des conditions d'égalité aux médias, en particulier aux médias de communication de masse, pour faire connaître leurs vues politiques.
5) Le droit des candidats à la sécurité en ce qui concerne leur vie et leurs biens doit être reconnu et protégé.
6) Tout individu et tout parti politique a le droit à la protection de la loi et à une voie de recours en cas de violation des droits politiques et électoraux.
7) Les droits énoncés ci-dessus ne peuvent faire l'objet que de restrictions de caractère exceptionnel qui sont conformes à la loi et raisonnablement nécessaires dans une société démocratique pour garantir la sécurité nationale ou l'ordre public, la protection de la santé et de la moralité publiques ou la protection des droits et libertés d'autrui, à condition qu'elles ne soient pas contraires aux obligations contractées par l'Etat en vertu du droit international. Les restrictions dont peuvent faire l'objet les droits relatifs à la candidature, à la création et à l'activité des partis politiques et à la campagne ne doivent pas violer le principe de la non-discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.
8) Tout individu ou parti politique dont les droits relatifs à la candidature, au parti ou à la campagne sont niés ou restreints a le droit de faire appel devant une juridiction compétente pour réviser la décision et corriger les erreurs promptement et efficacement.
9) Les droits relatifs à la candidature, au parti et à la campagne entraînent des responsabilités à l'égard de la collectivité. En particulier, aucun individu ou parti politique ne peut se livrer à des actes de violence.
10) Tout candidat et tout parti politique participant à une élection doit respecter les droits et libertés d'autrui.
11) Tout candidat et tout parti politique participant à une élection doit accepter les résultats d'élections libres et régulières.
4. Droits et responsabilités de l'Etat
1) L'Etat doit adopter, conformément à sa procédure constitutionnelle, les dispositions législatives et autres mesures nécessaires pour garantir les droits et le cadre institutionnel permettant la tenue, à intervalles réguliers, d'élections honnêtes, libres et régulières, en conformité avec les obligations contractées en vertu du droit international. L'Etat doit en particulier :
 • établir une procédure d'inscription des électeurs qui soit impartiale et non discriminatoire;
 • définir clairement les conditions requises pour être électeur, par exemple celles qui ont trait à l'âge, à la citoyenneté et à la résidence, et veiller à ce que ces dispositions soient appliquées sans distinction d'aucune sorte;
 • prendre des dispositions pour la création et libre activité des partis politiques, réglementer le cas échéant le financement des partis politiques et des campagnes électorales, garantir la séparation de l'Etat et des partis et établir des conditions équitables de concurrence pour les élections législatives;
 • mettre sur pied des programmes nationaux d'instruction civique ou en favoriser la réalisation, pour assurer que la population soit au courant des procédures électorales et des enjeux des élections.
2) En outre, l'Etat doit adopter les dispositions politiques et institutionnelles nécessaires pour garantir la réalisation progressive et la consolidation des objectifs démocratiques, y compris par l'institution d'un mécanisme neutre, impartial ou équilibré d'administration des élections. Ce faisant, il doit notamment :
 • veiller à ce que les responsables des divers aspects du déroulement des élections bénéficient d'une formation et agissent de façon impartiale, et à ce que des procédures de vote cohérentes soient établies et portées à la connaissance de l'électorat;
 • veiller à la mise en oeuvre des procédures d'inscription des électeurs, de mise à jour des listes électorales et de vote, au besoin avec l'aide d'observateurs nationaux et internationaux;
 • inciter les partis, les candidats et les médias à adopter un code de conduite régissant la campagne électorale et le scrutin proprement dit;
 • assurer la régularité du scrutin par des mesures permettant d'éviter les votes multiples ou la participation au vote de ceux qui n'en ont pas le droit;
 • assurer la régularité du décompte des voix.
3) L'Etat doit respecter et garantir le respect des droits de l'homme de tous les individus présents sur son territoire et relevant de sa juridiction. En période électorale, l'Etat et ses organes doit donc garantir :
 • la liberté de mouvement, de réunion, d'association et d'expression, en particulier dans le contexte des rassemblements et des réunions politiques;
 • que les partis et les candidats puissent faire librement connaître leurs vues à l'électorat et qu'ils jouissent de l'égalité d'accès aux médias officiels et du service public;
 • que les mesures nécessaires soient prises pour assurer une couverture non partisane de la campagne dans les médias officiels et du service public.
4) Pour que les élections soient libres et régulières, l'Etat doit prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les partis et les candidats bénéficient de possibilités raisonnables de présenter leur plate-forme électorale.
5) L'Etat doit prendre les mesures nécessaires et appropriées pour garantir que le principe du secret du scrutin soit respecté et que les électeurs puissent voter librement, sans crainte ou intimidation.
6) En outre, les autorités de l'Etat doivent veiller à ce que le scrutin soit organisé de manière à éviter la fraude ou toute autre forme d'irrégularité, à ce que la sécurité et l'intégrité du processus soient maintenus et à ce que le décompte soit effectué par un personnel qualifié, sous surveillance et/ou fasse l'objet d'une vérification impartiale.
7) L'Etat doit prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées pour garantir la transparence du processus électoral dans son ensemble, y compris, par exemple, grâce à la présence de représentants des partis et d'observateurs dûment accrédités.
8) L'Etat doit prendre les mesures nécessaires pour garantir que les partis, les candidats et les sympathisants bénéficient de conditions de sécurité égales et pour que les pouvoirs publics adoptent des dispositions de nature à prévenir la violence électorale.
9) L'Etat doit veiller à ce que les violations des droits de l'homme et les contestations relatives au processus électoral soient traitées efficacement et promptement durant la période électorale, par une autorité indépendante et impartiale tels que les tribunaux ou une 
commission électorale. 


DECLARATION ON CRITERIA FOR FREE AND FAIR ELECTIONS

Unanimously adopted by the Inter-Parliamentary Council at its 154th session

(Paris, 26 March 1994)


The Inter-Parliamentary Council,

Reaffirming the significance of the Universal Declaration of Human Rights and the International Covenant on Civil and Political Rights which establish that the authority to govern shall be based on the will of the people as expressed in periodic and genuine elections,
Acknowledging and endorsing the fundamental principles relating to periodic free and fair elections that have been recognized by States in universal and regional human rights instruments, including the right of everyone to take part in the government of his or her country directly or indirectly through freely chosen representatives, to vote in such elections by secret ballot, to have an equal opportunity to become a candidate for election, and to put forward his or her political views, individually or in association with others,
Conscious of the fact that each State has the sovereign right, in accordance with the will of its people, freely to choose and develop its own political, social, economic and cultural systems without interference by other States in strict conformity with the United Nations Charter,
Wishing to promote the establishment of democratic, pluralist systems of representative government throughout the world,
Recognizing that the establishment and strengthening of democratic processes and institutions is the common responsibility of governments, the electorate and organized political forces, that periodic and genuine elections are a necessary and indispensable element of sustained efforts to protect the rights and interests of the governed and that, as a matter of practical experience, the right of everyone to take part in the government of his or her country is a crucial factor in the effective enjoyment by all of human rights and fundamental freedoms,
Welcoming the expanding role of the United Nations, the Inter-Parliamentary Union, regional organizations and parliamentary assemblies, and international and national non-governmental organizations in providing electoral assistance at the request of governments,
Therefore adopts the following Declaration on Free and fair Elections, and urges Governments and Parliaments throughout the world to be guided by the principles and standards set out therein :
1. Free and Fair Elections
In any State the authority of the government can only derive from the will of the people as expressed in genuine, free and fair elections held at regular intervals on the basis of universal, equal and secret suffrage.
2. Voting and Elections Rights
(1) Every adult citizen has the right to vote in elections, on a non-discriminatory basis.
(2) Every adult citizen has the right to access to an effective, impartial and non-discriminatory procedure for the registration of voters.
(3) No eligible citizen shall be denied the right to vote or disqualified from registration as a voter, otherwise than in accordance with objectively verifiable criteria prescribed by law, and provided that such measures are consistent with the State's obligations under international law.
(4) Every individual who is denied the right to vote or to be registered as a voter shall be entitled to appeal to a jurisdiction competent to review such decisions and to correct errors promptly and effectively.
(5) Every voter has the right to equal and effective access to a polling station in order to exercise his or her right to vote.
(6) Every voter is entitled to exercise his or her right equally with others and to have his or her vote accorded equivalent weight to that of others.
(7) The right to vote in secret is absolute and shall not be restricted in any manner whatsoever.
3. Candidature, Party and Campaign Rights and Responsibilities
(1) Everyone has the right to take part in the government of their country and shall have an equal opportunity to become a candidate for election. The criteria for participation in government shall be determined in accordance with national constitutions and laws and shall not be inconsistent with the State's international obligations.
(2) Everyone has the right to join, or together with others to establish, a political party or organization for the purpose of competing in an election.
(3) Everyone individually and together with others has the right:
 • To express political opinions without interference;
 • To seek, receive and impart information and to make an informed choice;
 • To move freely within the country in order to campaign for election;
 • To campaign on an equal basis with other political parties, including the party forming the existing government.
(4) Every candidate for election and every political party shall have an equal opportunity of access to the media, particularly the mass communications media, in order to put forward their political views.
(5) The right of candidates to security with respect to their lives and property shall be recognized and protected.
(6) Every individual and every political party has the right to the protection of the law and to a remedy for violation of political and electoral rights.
(7) The above rights may only be subject to such restrictions of an exceptional nature which are in accordance with law and reasonably necessary in a democratic society in the interests of national security or public order (ordre public), the protection of public health or morals or the protection of the rights and freedoms of others and provided they are consistent with States' obligations under international law. Permissible restrictions on candidature, the creation and activity of political parties and campaign rights shall not be applied so as to violate the principle of non-discrimination on grounds of race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status.
(8) Every individual or political party whose candidature, party or campaign rights are denied or restricted shall be entitled to appeal to a jurisdiction competent to review such decisions and to correct errors promptly and effectively.
(9) Candidature, party and campaign rights carry responsibilities to the community. In particular, no candidate or political party shall engage in violence.
(10) Every candidate and political party competing in an election shall respect the rights and freedoms of others.
(11) Every candidate and political party competing in an election shall accept the outcome of a free and fair election.
4. The Rights and Responsibilities of States
(1) States should take the necessary legislative steps and other measures, in accordance with their constitutional processes, to guarantee the rights and institutional framework for periodic and genuine, free and fair elections, in accordance with their obligations under international law. In particular, States should:
 • Establish an effective, impartial and non-discriminatory procedure for the registration of voters;
 • Establish clear criteria for the registration of voters, such as age, citizenship and residence, and ensure that such provisions are applied without distinction of any kind;
 • Provide for the formation and free functioning of political parties, possibly regulate the funding of political parties and electoral campaigns, ensure the separation of party and State, and establish the conditions for competition in legislative elections on an equitable basis;
 • Initiate or facilitate national programmes of civic education, to ensure that the population are familiar with election procedures and issues;
(2) In addition, States should take the necessary policy and institutional steps to ensure the progressive achievement and consolidation of democratic goals, including through the establishment of a neutral, impartial or balanced mechanism for the management of elections. In so doing, they should, among other matters:
 • Ensure that those responsible for the various aspects of the election are trained and act impartially, and that coherent voting procedures are established and made known to the voting public;
 • Ensure the registration of voters, updating of electoral rolls and balloting procedures, with the assistance of national and international observers as appropriate;
 • Encourage parties, candidates and the media to accept and adopt a Code of Conduct to govern the election campaign and the polling period;
 • Ensure the integrity of the ballot through appropriate measures to prevent multiple voting or voting by those not entitled thereto;
 • Ensure the integrity of the process for counting votes.
(3) States shall respect and ensure the human rights of all individuals within their territory and subject to their jurisdiction. In time of elections, the State and its organs should therefore ensure:
 • That freedom of movement, assembly, association and expression are respected, particularly in the context of political rallies and meetings;
 • That parties and candidates are free to communicate their views to the electorate, and that they enjoy equality of access to State and public-service media;
 • That the necessary steps are taken to guarantee non-partisan coverage in State and public-service media.
(4) In order that elections shall be fair, States should take the necessary measures to ensure that parties and candidates enjoy reasonable opportunities to present their electoral platform.
(5) States should take all necessary and appropriate measures to ensure that the principle of the secret ballot is respected, and that voters are able to cast their ballots freely, without fear or intimidation.
(6) Furthermore, State authorities should ensure that the ballot is conducted so as to avoid fraud or other illegality, that the security and the integrity of the process is maintained, and that ballot counting is undertaken by trained personnel, subject to monitoring and/or impartial verification.
(7) States should take all necessary and appropriate measures to ensure the transparency of the entire electoral process including, for example, through the presence of party agents and duly accredited observers.
(8) States should take the necessary measures to ensure that parties, candidates and supporters enjoy equal security, and that State authorities take the necessary steps to prevent electoral violence.
(9) States should ensure that violations of human rights and complaints relating to the electoral process are determined promptly within the timeframe of the electoral process and effectively by an independent and impartial authority, such as an electoral commission or the courts.